Những người 75 tuổi sẽ được tài trợ $500 và tiền già OAS sẽ được tăng 10 phần trăm.

Ottawa: Một tin vui cho những người từ 74 tuổi trở lên ở Canada.
Trong hôm thứ năm ngày 8 tháng 7, bà Deb Schulte, tổng trưởng bộ cao niên đã cho biết là những người mà đủ 75 tuổi vào tháng 7 năm tới 2022, tức là năm nay mới có 74 tuổi.
Những người từ 74 tuổi trở lên sẽ được nhận số tiền $500 mỗi người vào ngày 16 tháng 8 năm nay 2021.
Bà tổng trưởng Schulte cũng loan báo là bắt đầu từ tháng 7 năm tới 2022, tiền già OAS cho những người trên 75 tuổi sẽ được gia tăng thêm 10 phần trăm, so với những người kém tuổi hơn từ 65 trở lên.
Tưởng cũng nên nói thêm tiền già OAS tối đa mà một người được lãnh trong năm nay 2021 là $626 một tháng.

Tin tức khác...